biało-siwe tło z napisem poznaj super piątkę segregujmy zobacz jakie to proste i animowanymi postaciami symbolizującymi frakcje segregacji

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła gmina.

 

 Dane firmy odbierającej odpady komunalne:

Gmina w drodze przetargu wyłoniła Wykonawcę – Usługi transportowe Gabriel Gorzel z Kazimierzówki, który zgodnie z obecną umowa będzie odbierał odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości do końca 2023 roku.

ADRES FIRMY:
Usługi Transportowe Gabriel Gorzel
Kazimierzówka 97, 21-040 Świdnik
Telefon kontaktowy: 602 768 346

 Wzór deklaracji i termin jej złożenia:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
  • 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie:

  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
  • w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia, w związku za śmiercią mieszkańca.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, lub przesłać za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres skrytki Urzędu Gminy.

 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany gromadzić odpady komunalne w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości w/w obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie wójta oraz właściciela nieruchomości.

Wójt, na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następnie w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

 

Stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych, gromadzonych w sposób selektywny wynosi 10 zł/miesiąc od osoby.

Stawka podwyższona na terenie Gminy Gorzków wynosi 20 zł/miesiąc od osoby.

Szczegółowe informacje na temat opłaty za odpady komunalne.
 

 

Podstawy prawne

Uchwały Rady Gminy Gorzków

w sprawie ustalania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzków

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gorzków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ustawy

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

grafika wprowadzenia - półkole z kolorowymi pojemnikami na odpady od lewej: niebieski, zielony i żółty towarzyszą im animowane postacie w tych samych kolorach

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzków na rok 2024. Odbiorca odpadów pozostał ten sam.

grafika wprowadzenia - półkole z kolorowymi pojemnikami na odpady od lewej: niebieski, zielony i żółty towarzyszą im animowane postacie w tych samych kolorach

Niezbędne informacje na temat opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

grafika wprowadzenia - półkole z kolorowymi pojemnikami na odpady od lewej: niebieski, zielony i żółty towarzyszą im animowane postacie w tych samych kolorach

Poznaj zasady prawidłowej segregacji odpadów w Swoim domu. Robiąc to właściwie, mamy realny wpływ na stan środowiska, w jakim żyjemy. Segregując możemy dać odpadom drugie życie.