RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 3 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.), Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy do dnia 31 maja. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim (tj. 2023), w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi tj. 28 czerwca 2024 r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 9:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków.

Pisemne zgłoszenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 15:30.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady Gminy według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzków
/-/ Waldemar Krzyżanowski