RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 15 maja 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) – zawiadamiam o:

II Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z I Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu gminy na rok 2024;
  • ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gorzków;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława B i M w Gorzkowie – Osadzie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
  • powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Gorzków.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Waldemar Krzyżanowski

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow