WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Gorzków-Osada, 13 maja 2024 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZKÓW
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków- Etap B

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977) oraz w związku z Uchwałą Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Gorzków z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków, zmienioną uchwałą nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Gorzków z dnia 10 września 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków - Etap B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 21 maja 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Gorzkowie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. w Sali Posiedzeń (nr 22, I piętro) Urzędu Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada o godz. 13:00.

Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że ww. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa — w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gorzków, osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzkowie, pocztą na adres: Urząd Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (adres skrzynki: /52i8cb7vgs) oraz wysłane drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gorzków.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Piotr Cichosz