wiosenne przymrozki roślina szron

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Gorzków informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. powiadomiono Wojewodę Lubelskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Gorzków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci wiosennych przymrozków.

W terminie do dnia 17 maja 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz w siedzibie urzędu (pokój nr 8). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Jeśli gospodarstwo rolne znajduje się na obszarze co najmniej dwóch gmin, a w obu gminach wystąpiły szkody, należy złożyć oddzielny wniosek do każdej z gmin. W każdym wniosku należy wymienić tylko te uprawy, które znajdują się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje protokół cząstkowy do gminy, w której znajduje się siedziba jego gospodarstwa (czyli miejsce zamieszkania rolnika). W tej gminie komisja tworzy protokół zbiorczy, do którego wpisuje wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na terenie zamieszkania rolnika.

Uwaga! Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych do dopłat ARiMR za 2024 r.