Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie, informuje, iż od dnia 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Podprogram 2023.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
  • dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do „Podprogramu 2023” przed dniem 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Informujemy, że nadal wydajemy skierowania dla osób, które do tej pory nie zostały zakwalifikowane. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów poświadczających dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku np. decyzja ZUS, KRUS, odcinek z emerytury/renty, zaświadczenie o dochodach, nakazy płatnicze itd.) celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o leczeniu itp.

Żywność będzie wydawana w Gminie Gorzków.
Szczegółowe informacje pod nr. telefonów: 846838506 | 846838156 wew. 327