Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze, duży zielony ciągnik stojący na polu

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r., w pokoju Referatu Podatkowego, wejście od ul. Głównej (od strony Banku Spółdzielczego).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:

  • 110,00 litrów × ilość ha użytków rolnych,
  • 40,00 litrów × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni,
  • 4,00 litry x średnia roczna liczba świń,
  • stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 2 – 30 kwietnia 2024 r.

Apelujemy o wcześniejsze pobranie wniosku i niezwlekanie ze złożeniem do ostatniego dnia, wniosek powinien być również wypełniony samodzielnie przez rolnika, przed wejściem do biura Referatu Podatkowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310-311).