Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł przy założeniu że miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekroczy 2100,00 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych miesięcznie na osobę.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2496).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski o dodatek osłonowy należy składać w Urzędzie Gminy Gorzków, w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Podstawą ustalenia kryterium dochodowego będą dochody członków rodziny uzyskane w 2022 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 846838156 bądź osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy w Gorzkowie.