Zestawienie stawek opłat i podatków, obowiązujących na terenie Gminy Gorzków w 2024 roku.OPŁATA ZA WODĘ

za 1m3 3,66 zł
opłata stała 4,50 zł

 OPŁATA ZA ŚCIEKI

za 1m3 6,27 zł
   

 OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

zbierane w sposób selektywny  10,00 zł osoba/miesiąc
zbierane w sposób nieselektywny 20,00 zł osoba/miesiąc

 PODATEK ROLNY

dla gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne 117,50 zł / 1 ha przeliczeniowy gruntów
dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego 235,00 zł / 1 ha fizyczny gruntów

 PODATEK LEŚNY

1 ha powierzchni lasu 72,0346 zł
   PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

GRUNTY

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł / 1m2 powierzchni
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 2,19 zł / 1 ha powierzchni
pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,22 zł / 1m2 powierzchni
niezabudowane, objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł / 1m2 powierzchni

 

BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

mieszkalne (budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej do 300 m2 są zwolnione na mocy Uchwały Rady Gminy) 0,33 zł / 1m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,00 zł / 1m2 powierzchni użytkowej
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 6,55 zł / 1m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,00 zł / 1m2 powierzchni
pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4,37 zł / 1m2 powierzchni użytkowej

 

BUDOWLE

2% ich wartości
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

O dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 572,00 zł
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 728,00 zł
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 728,00 zł


O dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)  Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie     
12 13 718,00 728,00
13 14 828,00 838,00
14 15 1146,00 1160,00
15   1576,00 1578,00
Trzy osie     
12 17 1202,00 1214,00
17 19 1202,00 1214,00
19 21 1508,00 1518,00
21 23 1508,00 1518,00
23 25 1848,00 1936,00
25   1848,00 1936,00
Cztery osie i więcej     
12 25 930,00 944,00
25 27 944,00 1356,00
27 29 1356,00 2066,00
29 31 2066,00 2896,00
31   2066,00 2896,00
       

CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY

przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 836,00 zł
   


Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów: ciągniksiodłowy + naczepa; ciągnikbalastowy + przyczepa (w tonach)  Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Dwie osie     
12 18 1202,00 1214,00
18 25 1562,00 1518,00
25 31 1730,00 1742,00
31   2032,00 2310,00
Trzy osie i więcej     
12 40 1576,00 2100,00
40   2100,00 3006,00

PRZYCZEPA LUB NACZEPA

która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 370,00 zł
   


Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masacałkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy(w tonach)  Stawka podatku (w złotych) 
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
Jedna oś     
12 18 340,00 350,00
18 25 352,00 506,00
25   506,00 790,00
Dwie osie     
12 28 452,00 560,00
28 33 888,00 1148,00
33 38 1148,00 1630,00
38   1476,00 2066,00
Trzy osie i więcej     
12 38 954,00 1248,00
38   1302,00 1620,00

AUTOBUS

W zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca 448,00 zł
równej lub większej niż 22 miejsca 684,00 zł