Gmina Gorzków informuje, że inwestycja „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorupniku” została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita zadania to 232 470,00 zł., a kwota dofinansowania stanowi 99 899 zł. Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chorupniku w szczególności przez budowę boiska i altany wraz z utwardzonym dojazdem, jako ogólnodostępnego miejsca do działalności turystycznej i rekreacyjnej.