Pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym 2022/2023.

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 przygotowana została przez inspektora ds. księgowości oświatowej, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektora szkoły oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych przez ósmoklasistów oraz wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.

Podobnie jak w latach ubiegłych treść „Informacji…” zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy.