Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 poszukuje Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby, posiadające dokument, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. osoby, posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub
 3. osoby, wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Warunki pracy i płacy:

 1. Umowa zlecenie. Usługa realizowana w okresie od września do 31 grudnia 2023r.
 2. Usługi asystenckie mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie/ kwalifikacje/uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe,
 3. CV,
 4. list motywacyjny,
 5. klauzula informacyjna.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- edycja 2023„ w terminie do 15.09.2023 r. do godz. 15.00

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie, tel. 846838506 | 846838156 wew. 327.

Kierownik GOPS Gorzków
Agnieszka Bociąg