5 lipca 2023r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze zm.).

Zgodnie z art.61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 (tj. obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).
W myśl art. 3 pkt 4 lit. c ww. ustawy - obiektami budowlanymi są m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywać ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie małej architektury, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Ponadto przypominam, że zgodnie z dyspozycją art. 91 a ww. ustawy - kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
/-/ Anna Wojtaszek