RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 17 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – zawiadamiam o:

LI Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 10:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z L Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2023;
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gorzków na rok 2024;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Gorzków na rok 2024;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzków;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Gorzków;
  • współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Gorzków na czas oznaczony do 3 lat;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Gorzków;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Gorzków.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow