RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 25 marca 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – zawiadamiam o:

LIV Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 3 kwietnia 2024 r. (środa).

Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 11:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2024;
  • przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B i M w Gorzkowie-Osadzie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gorzków;
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
 7. Przyjęcie sprawozdań przedłożonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie.
 8. Podsumowanie działalności Rady Gminy Gorzków za okres VIII kadencji.
 9. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow