WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 10 marca 2023 roku

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gorzków ODWOŁUJE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, tj. działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej o pow. 78 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0018 Piaski Szlacheckie jako działka nr 1324 o powierzchni 0,0800 ha, wyznaczony na dzień 20 marca 2023 r. godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków.

Powodem odwołania przetargu jest uzyskanie informacji o toczącym się postępowaniu sądowym w stosunku do przedmiotowej nieruchomości.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie ono niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek bankowy z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzków, na stronie internetowej Gminy Gorzków i BIP.

 

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak