WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 13 lutego 2023 roku


Wójt Gminy Gorzków na podstawie art. 28, 27 ust. 1, 38, 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 poz. 1899 z późn. zm.), ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Adres Nieruchomości Piaski Szlacheckie, gmina Gorzków
Nr ewidencyjny działki 1324
Powierzchnia nieruchomości 0,0800 ha
Oznaczenie nieruchomości w KW ZA1Z/00118196/6
Opis nieruchomości Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej o pow. 78m2 , obiekt nadaje się do rozbiórki lub pilnego znacznego remontu całości.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzków
Zabudowa zagrodowa (MR)
Forma zbycia Przetarg ustny nieograniczony
Cena wywoławcza 15 280,00 złotych + 23% VAT
Terminy wnoszenia opłat Płatność przed sporządzeniem aktu notarialnego
Wymagane wadium 1000,00 złotych

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Gorzków przy ulicy Głównej 9 o godz 10:00 w pokoju nr 22 ( Sala Posiedzeń).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Gorzków nr:

86 8200 0008 2007 0011 5544 0041
BS Krasnystaw

w terminie umożliwiającym komisji przetargowej stwierdzenie wpłacenia wadium nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 14 marca 2023 r. włącznie.

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

W przypadku wygrania przetargu i uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium przepada.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Gmina Gorzków posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gorzków w pokoju nr 7 tel. 846838156 wew. 318

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak