WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 19 grudnia 2022 roku


Wójt Gminy Gorzków podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2021 poz. 1889 z późn. zm.), że nieruchomość gruntowa zabudowana nr ewid. 1324 w miejscowości Piaski Szlacheckie gmina Gorzków stanowiąca własność Gminy Gorzków przeznaczona została do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Adres Nieruchomości Piaski Szlacheckie, gmina Gorzków
Nr ewidencyjny działki 1324
Powierzchnia nieruchomości 0,0800 ha R-S IIIb, R-Br IIIb
Oznaczenie nieruchomości w KW ZA1Z/00118196/6
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzków
Zabudowa zagrodowa (MR)
Forma zbycia Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza 15 280,00 złotych (netto) + 23% VAT
Terminy wnoszenia opłat Płatność przed sporządzeniem aktu notarialnego
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzków www.gorzkow.eu, na stronie BlP, a informację o jego wywieszeniu podaje się w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami mogą składać stosowny wniosek ws. nabycia w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 19 grudnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie lub w siedzibie Urzędu Gminy ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel. 84 6838156 wew. 318

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak