JEDNOSTKA

URZĄD GMINY GORZKÓW, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, tel. 84 6838156, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NUMER OFERTY

1/2022

OFEROWANE STANOWISKO

ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami

DATA OGŁOSZENIA NABORU

05-07-2022 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

18-07-2022 r. DO GODZ. 10:00

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

 1. Miejsce świadczenia pracy: Gorzków-Osada,
 2. Praca w wymiarze: pełny etat,
 3. Praca przy komputerze – pow. 4 h.  dziennie,
 4. Budynek jest wyposażony w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Toalety niedostosowane do wózków inwalidzkich.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. WYKSZTAŁCENIE
  Wyższe, preferowane o specjalności: geodezja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami
 2. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  Staż pracy – min. 1 rok.
 3. WIEDZA
  Znajomość następujących dokumentów:
  • Ustawy o samorządzie gminnym,
  • Ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
  • Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawy o ochronie danych osobowych,
  • Ustawy o finansach publicznych,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych,
  • Innych przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków, w tym procedur administracyjnych
  • Biegła znajomość obsługi komputera.
 4. INNE
  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Obywatelstwo polskie,
  • Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

ZAKRES KWALIFIKACJI I UMIEJĘTNOŚCI

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • umiejętność analizy, przetwarzania i  syntezy informacji,
 • umiejętność dokonywania analizy ryzyka,
 • znajomość i umiejętność analizowania dokumentów z zakresu administracji publicznej
 • odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,
 • dążenie do podnoszenia kwalifikacji,
 • odporność na stres.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy:
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
  • przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wypisów,
  • dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • ewidencja wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • uzgadnianie zgodności lokalizacji inwestycji z planem zagospodarowania,
  • ustalanie odszkodowania oraz opłaty planistycznej,
 2. Udostępnianie zbiorów i usług danych przestrzennych Gminy.
 3. Gospodarki nieruchomościami w tym:
  • przygotowanie i prowadzenie spraw w zakresie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
  • wywłaszczanie nieruchomości,
  • prawo pierwokupu,
  • opłaty adiacenckie,
 4. Gospodarowania gruntami stanowiącymi mienie Gminy.
 5. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad użytkowaniem nieruchomości własnych Gminy.
 6. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości.
 7. Zlecanie ustalenia ich wartości i opłat za korzystanie z nich.
 8. Nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy.
 9. Zakładanie i aktualizacja wpisów w księgach wieczystych.
 10. Komunalizacji mienia gminnego.
 11. Zagospodarowania wspólnot gruntowych.
 12. Sprawy archiwalne z zakresu geodezji w Gminie w tym:
  • uwłaszczenia i akta własności ziemi,
  • umowy przekazania gospodarstwa rolnego,
  • współpraca z ewidencją gruntów w starostwie”.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny,
 2. Oryginał kwestionariusza osobowego
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów,
 5. Adres –e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny do poinformowania o spełnieniu wymagań formalnych,
 6. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 7. Oświadczenie (podpisane) o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

UWAGA! Dokumenty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie (Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Oferta nr 1/2022). Dokumenty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

DECYDUJE DATA ORAZ GODZINA WPŁYWU DO URZĘDU

ADRES SKŁADANIA LUB PRZESŁANIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada

UWAGI

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą, kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Oferta nr 1/2022”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie oraz aplikacje niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze oraz po przeprowadzeniu wstępnej selekcji dokumentów kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, będą informowani o kolejnym etapie naboru drogą mailową lub telefonicznie.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym naborze będzie można odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorzków w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru (Za zakończenie naboru uważa się datę zamieszczenia informacji o wyniku naboru).

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Gorzków. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Szczegółowych informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gorzków lub telefonicznie pod numerem (84) 68 38 156 wew. 302. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Piotr Cichosz – Zastępca Wójta. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje Wójt.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminy kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nieokreślony.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-sprawnych w jednostce rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż  6%.

Piotr Cichosz
/-/Zastępca Wójta