Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że na terenie kraju stwierdzane są nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym przekazujemy ulotki zawierające zbiór nakazów i zakazów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie obowiązuje na terenie całego kraju i dotyczy wszystkich właścicieli drobiu.

lnspekcja Weterynaryjna prowadzi kontrole na terenie powiatu krasnostawskiego, podczas których sprawdza stosowanie się do zapisów prawa.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie kraju, spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina, że osoby, które posiadają drób w swoich gospodarstwach obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakow (Dz. U. z 2022r. poz. 768)

nakazujące:

 1. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 3. utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
 4. przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 5. karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 6. lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
 7. powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,
 8. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych

oraz zakazujące:

 1. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, w tym wód powierzchniowych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
 2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

 

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (hpai)

 

 

 

Wersja Ulotki Dostępna Cyfrowo

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

 • Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
 • Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
 • Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
 • Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.
 • W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.
 • Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.
 • Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.
 • Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.