Celem programu jest zapewnienie absolwentowi szkoły, na okres max. 36 miesięcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiot dofinansowania to koszty wynajęcia lokalu (czynsz + opłaty).

POMOC W RAMACH PROGRAMU MOGĄ UZYSKAĆ OSOBY KTÓRE:

  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie równoważne;
  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Wnioski w programie „Mieszkanie dla absolwenta” składać można w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2023 r.

JAK UZYSKAĆ POMOC?

Zgodnie z decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programów są przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.

Wniosek należy złożyć do Realizatora właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/