Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Orszak Trzech Króli w Gorzkowie.

Tradycyjnie w Gorzkowie od 6 lat organizowany jest Orszak Trzech Króli.
        Bardzo mroźny dzień styczniowy nie przeszkodził, aby z placu Centrum Społeczno - Kulturalnego wyruszył uroczysty Orszak i podążył do Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Gorzkowie. Przyświecało nam hasło „Przygotujmy Panu Jezusowi Piękny Korowód".
W kościele o godz.10.00 odbyła się uroczysta msza święta z udziałem wiernych, odprawiona przez miejscowych księży: Proboszcza – Krzysztofa Adamowskiego i Wikariusza - Marcina Smalca.

Koordynatorem Orszaku byli: Księża Parafii, oraz Centrum Społeczno – Kulturalne .
        Orszak jest dobrą okazją, by świętować i cieszyć się z narodzin Chrystusa, a także przyjemnie spędzać czas w gronie osób przepełnionych chrześcijańskim entuzjazmem, radością, wiarą i nadzieją , aktywnie uczestniczyć w obchodach Święta Objawienia Pańskiego.
Uczestnicy Orszaku pod przewodnictwem gwiazdy, niesionej przez Radosława Konofała , oraz Trzech Króli : Mariana Szewczaka, Marka Chudziaka, Artura Krzyżanowskiego, symbolizujących trzy kontynenty – Europe, Azję i Afrykę.
Królowie nieśli symboliczne dary dla nowo narodzonego Chrystusa. W korowodzie nie zabrakło koników należących do Radosława Parki i Piotra Stępnia, oraz zaprzęgu pasterskiego. Uroczo wyglądały dzieci na sankach, z czerwonymi buźkami od siarczystego mrozu.
Pięknie wyglądała grupa „Heroda" z C.S.K w nowo przygotowanych własnoręcznie strojach. W korowodzie udział wzięła grupa KGW Bobrowe-Olesin w strojach ludowych, Żeński Zespół Wokalny i Chór kościelny.

Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017
Trzech Króli 2017 Trzech Króli 2017

        Po głównych uroczystościach, w Centrum Społeczno - Kulturalnym odbyło się spotkanie opłatkowe władz gminy z osobami uczestniczącymi w działalności kulturalnej gminy Gorzków. Spotkanie rozpoczęła Kierownik C.S.K. - Barbara Lachowska . Wraz z powitaniem złożyła wszystkim zebranym najlepsze życzenia Noworoczne.
Wójt Gminy Gorzków – Marek Kasprzak podzielił opłatkiem wszystkich zebranych i złożył serdeczne życzenia.
Spotkanie umilała Kapela Ludowa z Gorzkowa i Zespół „ Fenix".

Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017
Spotkanie Opłatkowe Działaczy ...
Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017 Spotkanie Opłatkowe Działaczy Kultury 2017

Przypomnijmy symbolikę i znaczenie święta Trzech Króli czyli Objawienia Pańskiego. Jest to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim, jego korzenie sięgają pierwszych wieków naszej ery. Święto to zwraca uwagę przede wszystkich na postać Chrystusa. Symbolika tego święta wiąże się z ewangelickim opisem hołdu, jaki został złożony Jezusowi ze strony mędrców ze Wschodu. Owi mędrcy przynieśli ze sobą dary: kadzidło - symbol boskości, złoto - symbol władzy królewskiej oraz mirrę (używaną do balsamowania ciała) - zapowiedź męczeńskiej śmierci. Często mędrców tych określa się jako króli i nazywa imionami Kacper, Melchior i Baltazar. Kolejną kwestią związana z obchodami święta Objawienia Pańskiego jest tradycja pisania na drzwiach domów skrótu CMB, nie są to bowiem litery pierwszych imion mędrców, ale skrót łacińskiego sformułowania „Christus mansionem benedicat" czyli Niech Chrystus błogosławi ten dom. Święto Objawienia Pańskiego jest przepełnione symboliką i wieloma znaczeniami, jednakże jego podstawowym przesłaniem jest to, aby zrozumieć, że hołd złożony narodzonemu Chrystusowi, to rozpoczęcie nowej, trudnej podróży, to zmiana życia, nastawienia, przyzwyczajeń, droga trudna ale właściwa. Symbolika hołdu złożonego nowo narodzonemu, przez mędrców wiąże się również, ze znaczeniem religii chrześcijańskiej. Bowiem mędrcy przybyli do Betlejem ze Wschodu , czyli nie byli Izraelitami. Z tego wynika, że chrześcijaństwo jednoczy wszystkich niezależnie od rasy, narodowości, płci, wieku czy statusu majątkowego. Narodziny Chrystusa zjednoczyły ludzi na całej ziemi i taki wymiar symboliczny niesie za sobą święto Objawienia Pańskiego.

Barbara Lachowska – Kierownik C.S.K.

Uroczysta XXII Sesja Rady Gminy Gorzków

W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia już w tym roku XXII Sesja Rady Gminy Gorzków.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która jest ściśle powiązana ze zmianami w budżecie.
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 16.035,28 zł. Na zwiększenie dochodów składają się m.in.: wpływy z podatków od osób prawnych, osób fizycznych, wpływy z podatku: leśnego, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych. Dochody po uwzględnionych zmianach stanowią kwotę 11.194.377,05 zł. Odnosząc się do strony wydatkowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.612,07 zł. Na zwiększenie wydatków składają się: przekazana dotacja dla Gminy Łopiennik w związku z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" oraz wkład własny do projektu, którego liderem jest Gmina Mełgiew. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 419.576,79 zł. Są to oszczędności w poszczególnych działach.
W związku z powyższym wydatki po zmianach stanowią kwotę 11.264.377,05 zł. W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 425.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 70.000,00 zł są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00 zł.
Na sesji Rada Gminy Gorzków podjęła również uchwałę budżetową na 2017 rok oraz przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wójt podkreślił, że przyjęty został jeden z najważniejszych aktów prawa lokalnego. Budżet gminy jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Pan Wójt stwierdził, że dzisiejsze jednogłośne podjęcie tej uchwały świadczy o solidarności całej Rady Gminy. Razem wypracowujemy wspólne cele, jednocześnie pokładając nadzieję, że uda się je zrealizować.

Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016

Ponadto zostały podjęte również uchwały w sprawie:
- Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok;
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gorzków na 2017 rok;
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Przedmiotowa uchwała dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat gruntu o pow. 112 m2, znajdującego się pod budynkiem sklepu spożywczego przy ul. Głównej;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Uchwała dotyczy działki nr 562/3 o pow. 127 m2.

        Po zakończeniu merytorycznej części obrad rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Centrum Społeczno – Kulturalnym. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Ks. Proboszcz Krzysztof Adamowski, Ks. Wikariusz Marcin Smalec, w imieniu Starosty Krasnostawskiego: Marcin Zając – Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego oraz Mariusz Frąc – Naczelnik wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, Piotr Matej – Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie, Mariusz Kołtun - Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie, Adrian Czwórnóg – Zastępca Kierownika Posterunku Policji w Żółkiewce, Marcin Wojewoda - Prezes BS Izbica, Eliza Jabłońska – Dyrektor BS Krasnystaw/o Gorzków, Beata Jaremek – Dyrektor Gimnazjum, Jerzy Kotuła – Prezes Koła Łowieckiego Nr 81 „Sarna".

Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016

Spotkanie miało szczególny, uroczysty charakter. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzysząca gminnemu spotkaniu wigilijnemu była okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Była również okazją do podsumowań mijającego roku oraz planów na przyszły 2017 rok.
Zgromadzeni odśpiewali kolędę, po czym podzielili się opłatkiem – symbolem miłości, pokoju i pojednania oraz złożyli sobie życzenia. Zakończeniem uroczystości był wigilijny poczęstunek przygotowany przez panie: Joannę Winnicką, Annę Chachaj, Joannę Wlizło, Monikę Fidecką, Dorotę Dzwonek, Zenobię Paszko oraz Magdalenę Mielnicką.
Spotkanie umilał swoim występem Młodzieżowy Zespół Wokalny w składzie: Natalia Syposz, Weronika Szewczak i Klaudia Kuśmirska.

Złote Gody w Gorzkowie

        20 października 2016 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP, dla par małżeńskich z terenu Gminy Gorzków, które przeżyły wspólnie 50 lat. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą odprawioną w intencji jubilatów w kościele parafialnym w Gorzkowie.
Wręczenia medali oraz listów gratulacyjnych dokonali: Wójt Gminy Gorzków Marek Kasprzak oraz Przewodniczący Rady Gminy w Gorzkowie Dariusz Stasieczek. Wiele gratulacji i ciepłych słów przekazali również jubilatom Proboszcz Parafii w Gorzkowie ks. Krzysztof Adamowski oraz przybyły w imieniu starosty, Sekretarz Powiatu Krasnostawskiego Wojciech Hryniewicz. Był również toast wzniesiony za zdrowie odznaczonych. Oprawę wokalno-muzyczną przygotowała kapela z Gorzkowa wraz z zespołem wokalnym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.
Uroczystość Złotych Godów była doskonałą okazją do spotkania się i wielu miłych wspomnień dla przybyłych jubilatów.

        Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali (19 par): Lilia i Edward Cichoszowie, Czesława i Eugeniusz Cichoszowie, Janina i Zbigniew Cieplechowiczowie, Maria i Zbigniew Czwórnógowie, Danuta i Tadeusz Doboszowie, Halina i Stanisław Jaremkowie, Krystyna i Stanisław Jaremkowie, Stanisława i Stanisław Kowalikowie, Helena i Kazimierz Kozyrowie, Zofia i Izydor Kutyłowie, Zofia i Stanisław Okoniowie, Lucyna i Marian Olechowie, Wanda i Zbigniew Polichowie, Anna i Mieczysław Pomarańscy, Maria i Jan Radeccy, Maria i Jan Sajowie, Zofia i Mieczysław Stefańczykowie, Janina i Kazimierz Ślusarscy, Helena i Józef Wronowie.

Złote Gody 2016
Złote Gody 2016 Złote Gody 2016
Złote Gody 2016
Złote Gody 2016 Złote Gody 2016
Złote Gody 2016
Złote Gody 2016 Złote Gody 2016
Złote Gody 2016
Złote Gody 2016 Złote Gody 2016
Złote Gody 2016
Złote Gody 2016 Złote Gody 2016

Święto Zbiorów w Gorzkowie za nami...

Stało się to już tradycją, że dnia 15 sierpnia Gmina Gorzków obchodzi Dożynki Gminne, w tym roku pod nazwą Święto Zbiorów. Organizatorami tych uroczystości byli: Wójt Gminy Gorzków, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej oraz Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie. Starostami tegorocznych dożynek byli: Beata Młynarczyk z Czystej Dębiny oraz Paweł Borzęcki z Bobrowego.

Zaplanowana na ten dzień uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji rolników, która została odprawiona w kościele pw. św. Stanisława. Po skończonej Eucharystii wyruszył barwny korowód, któremu przewodziła Kapela Ludowa i Żeński Zespół Ludowy z Gorzkowa.

Na czele ze Starostami Dożynek, Wójtem, licznie zaproszeni goście, burmistrzowie, wójtowie gmin partnerskich, radni, sołtysi gminy Gorzków oraz mieszkańcy naszej Gminy przeszli korowodem na boisko sportowe aby tam kontynuować uroczystości dożynkowe. Chleb z tegorocznego ziarna, kosz warzyw i owoców Starostowie Dożynkowi przekazali na ręce Wójta i Skarbnika, którzy zgodnie z obyczajem, pięknie wypieczonym i pachnącym chlebem podzielili się z mieszkańcami gminy i przybyłymi gośćmi. Podczas obrzędu dożynkowego były prezentowane wieńce z miejscowości: Antoniówka , Chorupnik, Gorzków Wieś, Felicjan, Orchowiec, Wielkopole, Wielobycz i Wiśniów. Wszystkie wieńce były zachwycające. Każdy odzwierciedlał wiele pracy, wysiłku i trudu.

Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//