Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

        Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 przygotowana została przez inspektora ds. księgowości oświatowej, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektora szkoły oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i wyników ósmoklasisty oraz wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych treść „Informacji…” zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy...

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

Aktualne przepisy prawa w zakresie spełniania i kontroli obowiązku przedszkolnego, szkolnego i nauki

(sporządzono na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [art. 31 - 42])

_______________________________________________________________________________

OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek przedszkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicami kraju;
- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego.

3. Kontrolowanie spełniania obowiązku przedszkolnego należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI

1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy
6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje takie dziecko, jeżeli dziecko: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

6. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;

- realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

7. Za spełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

8. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

9. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego poza granicami kraju lub w formie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

11. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

12. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

13. Niespełnianie obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wzór oświadczenia o miejscu spełniania obowiązku przedszkolnego/szkolnego/nauki

Rozkład jazdy autobusów w roku szkolnym 2019-2020

Poniżej zamieszczamy rozkład jazdy autobusów na terenie Gminy Gorzków w roku szkolnym 2019-2020

Rozkład jazdy

Informacja: stypendia i zasiłki szkolne

        W związku z otrzymaniem drugiej transzy kwoty na stypendia i zasiłki szkolne uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z wydziałem oświaty tut. Gminy w celu pobrania decyzji. Jednocześnie prosimy o załączenie i przedłożenie stosownych rachunków. Rachunki będą uznawane w pełnej kwocie stosownej do decyzji.

Godziny pracy oddziałów przedszkolnych w ferie.

W dniach od 11 do 22 lutego 2019 roku oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Gorzkowie
pracują w godz. od 730 do 1230

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//