Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok

harmonogram 2021

IV nabór zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

        Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.
Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy wrzucić do pojemnika umieszczonego na korytarzu (wejście od strony ul. Głównej) przy BS Izbica w godz. 7:30 - 14:00.
Druk wniosku i załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy, bądź bezpośrednio ze strony internetowej (link poniżej).

Listy mieszkańców, którzy złożyli wnioski na odbiór eternitu w ramach III naboru w 2019 roku są nadal aktualne, po wyborze nowych wykonawców zostaną im przekazane.

Informujemy również mieszkańców, którzy składali wnioski na odbiór eternitu w ramach naboru z WFOŚiGW 2020r., iż wykonawca został już wybrany i w najbliższym czasie zostaną poinformowani o terminie realizacji w/w zadania.

Informacja o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 Zgłoszenie lokalizacji

 Oświadczenie - brak sprzeciwu

 Oświadczenie - demontaż zgodnie z przepisami

 Oświadczenie - o przekwalifikowaniu demontażu

Obowiązek ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Gorzków posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć go do Urzędu Gminy w Gorzkowie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), gminy mają obowiązek do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gorzków o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Gorzkowie możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 31.03.2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w sekretariacie Urzędzie Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada lub na stronie internetowej www.gorzkow.eu.

Wypełnione wnioski należy składać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Gorzkowie.

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni ścieków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Ankieta dot. szamba lub przydomowej oczyszczalni.

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie – zgodnie z art. 84 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Szczegółowe kryteria oraz wymagania jakościowe dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania określone są w § 16 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Ścieki służące rolniczemu wykorzystaniu muszą być wstępnie oczyszczone i mieć badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonywane, co najmniej raz na dwa miesiące. Nie ma możliwości dokonania neutralizacji lub oczyszczenia tych ścieków w przydomowych szambach. Może to mieć miejsce jedynie w przydomowej oczyszczalni ścieków, pod warunkiem, że rolnik ważnymi dysponuje badaniami ścieków, wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

Wszelkie inne sposoby pozbywania się nieczystości jak wylewanie na powierzchnię ziemi, odprowadzanie do wód lub do gruntu oraz stosowania do nawożenia użytków rolnych bez stosowania się do szczegółowych zapisów ww. Rozporządzenia stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//