RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 20 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) – zawiadamiam o:

XLIV Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 10:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu gminy na rok 2022;
  • ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz planu finansowego tych wydatków;
  • uchwały budżetowej na rok 2023;
  • wieloletniej prognozy finansowej;
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gorzków na 2023 rok;
  • uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gorzków na 2023 rok.
 7. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow