Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobrowem z elementami infrastruktury turystycznej

           

Obiekt świetlicy wiejskiej jest usytuowany na działce gminnej nr 158. Jest to budynek parterowy o konstrukcji murowanej z białego kamienia. Powstał w I poł. XX w., nie jest wpisany do rejestru zabytków. Operacja polegała na wykonaniu w budynku instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji ogrzewania opartej na grzejnikach elektrycznych akumulacyjnych. Istniejące pomieszczenia zostały zaadoptowane na potrzeby toalety, kuchni i sali konferencyjnej, nastąpiła wymiana okien i drzwi, wykonano nową posadzkę, ocieplono i naprawiono strop, nową elewację wewnętrzna i zewnętrzna, roboty budowlane polegały także na wzmocnieniu i ociepleniu fundamentów, wykonaniu obróbek dachowych, wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów i odwodnienia z kostki brukowej wokół budynku. W budynku zostaną w pełni przywrócone walory użytkowe oraz poprawi się estetyka miejsca. Zostały zakupione stoły i krzesła w celu wyposażenia świetlicy, co umożliwi spotkania i integrację mieszkańców oraz turystów.

 

Operacja jest przedsięwzięciem wpisującym się w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD. Powstał powszechny obiekt, który będzie prowadził działalność kulturalną i będzie leżał na szlaku turystycznym Jana III Sobieskiego, współtworzonym przez Gminę Gorzków od 2009 r., będzie udostępniany turystom i wycieczkom. Operacja stanie się nowym produktem turystycznym na obszarze LSR, ponieważ jest usytuowana bezpośrednio w sąsiedztwie przebiegu szlaku Greenways Dziedzictwo Wschodu. Miejscowość Bobrowe posiada duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zlokalizowanie w niej przebudowanego obiektu o celach kulturalnych i rekreacyjnych przyczyni się do promocji tej miejscowości, wzrostu zainteresowania.

 

Wartość robót wynosi 132 388, 07 zł. kosztów kwalifikowalnych z czego 63, 63 % stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wielkopolu

Obiekt świetlicy wiejskiej jest usytuowany na działce gminnej nr 831. W budynku znajduje się świetlica wiejska oraz remiza OSP. Operacja ta jest przedsięwzięciem wpisującym się w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LGD Krasnystaw Plus. Powstanie wspólny obiekt, który będzie prowadził działalność kulturalną i będzie leżał na szlaku turystycznym Jana III Sobieskiego, współtworzony przez Gminę Gorzków od 2009 r., będzie udostępniany turystom i wycieczkom. Miejscowość Wielkopole posiada duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, zlokalizowanie w niej przebudowanego obiektu o celach kulturalnych i rekreacyjnych przyczyni się do promocji tej miejscowości, wzrostu zainteresowania miejscowością, a pośrednio będzie miało wpływ na powstrzymanie negatywnych trendów migracyjnych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonania posadzek oraz licowania ścian i podłóg płytkami oraz wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych o gr. 5 cm. W kotłowni zostało zamurowane istniejące okno, w to miejsce wykonany otwór drzwiowy z montażem drzwi. W łazience znajdują się przewody wentylacji grawitacyjnej, zostanie także wyciągnięty ponad powierzchnię dachu istniejący komin spalinowo-wentylacyjny W sali małej znalazła się nowa posadzka i płytki. Przed wejściem do budynku wyrównano obecną posadzkę i położono gres. W budynku ponadto zamontowano nowe drzwi wejściowe dwudzielne. Warto dodać, że jest to pierwszy etap prac w świetlicy i OSP, w dalszej perspektywie planuje się również wymienić wszystkie okna i wykonać opaskę odwadniającą.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 28 luty 2018 r. a zadanie ukończono w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Wartość kontraktu wynosi 65 051, 48 zł., z czego 63, 63 % kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt chodnika w Chorupniku

Projekt chodnika w Chorupniku II etap do konsultacji.

mapa-2

Dokumentacja:mapa-2-etap

wypis z dokumentacji

Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków

Logo PROW 2014 - 2020

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 20.07.2017 r. Pan Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie na realizację projektu „Rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gorzków”. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę 1 oczyszczalni ścieków, modernizację 1 stacji ujęcia wody oraz budowę 27 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gorzków. Okres realizacji przewidziany jest na lata 2017 – 2018. Wartość całkowita projektu wynosi 1 495 216,47 zł., a wartość pomocy UE 773 500,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Przebudowa drogi gminnnej w Gorzkowie-Osadzie (ul. Partyzantów) z dofinansowaniem funduszy UE

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwstująca w obszary wiejskie

 

Gmina Gorzków informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. została podpisana umowa nr 00106-65151-UM0300193/16 z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pt: „Przebudowa drogi gminnej nr 109722L w miejscowości Gorzków-Osada”.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 0,180 km.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych znajdujących się przy drodze 109722L w Gorzkowie-Osadzie.

Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 149 304, 21 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wyniesie 95 002 zł, jednak nie więcej niż 63, 63 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

29 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania, wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wartość kontraktu wynosi 102 150, 21 złotych. Zakończenie budowy zostało ustalone do dnia 31 października 2016 r.

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//