plakat fundusz celowy asystent osoby niepełnosprawnej 2022Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gorzkowie informuje, iż w 2022 roku przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość otrzymanego dofinansowania: 197 064,00 zł

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym oraz traktowane na równi do wymienionych.

USŁUGI ASYSTENTA POLEGAJĄ NA

Usługi w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

Usługi asystenckie świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

W 2022 roku w ramach programu z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej skorzystało 8 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gorzków.