Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Gorzków zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane realizacją inwestycji zostaną poinformowane o warunkach technicznych i organizacyjnych. Oczyszczalnie są planowane do budowy w 2020 r.

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta 

Informacja dotycząca III naboru zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest.

Szanowni Państwo

        Uprzejmie informujemy, że listy osób zakwalifikowanych w ramach III naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest obecnie znajdują się na etapie oczekiwania na wybór kolejnych wykonawców. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego po unieważnieniu przetargu obecnie ponawia procedurę przetargową, której celem jest wyłanianie nowych firm.
Po podpisaniu umów z nowymi wykonawcami, listy osób zakwalifikowanych zostaną przekazane do realizacji.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po przeprowadzonym postępowaniu i wyłonieniu nowych wykonawców do Urzędów Gmin zostanie przesłana informacja o terminie rozpoczęcia IV naboru zgłoszeń.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

        Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 przygotowana została przez inspektora ds. księgowości oświatowej, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektora szkoły oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i wyników ósmoklasisty oraz wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych treść „Informacji…” zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy...

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Informacja na temat rekrutacji do wyjazdu na wizytę studyjną w ramach LGD

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Remizy OSP

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy budynku dwukondygnacyjnego Remizy OSP w Gorzkowie- Osadzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania, składający się z części opisowej i rysunkowej. Cena ma charakter ryczałtowy, należy skalkulować wszelkie potencjalne koszty niezbędne do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę

Oferty można przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy Gorzków na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, dostarczyć osobiście lub przesłać czytelny skan oferty pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20 września 2019 r. do godziny 1100. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W załączeniu zamieszca się komplet dokumentów:

Zapytanie ofertowe, wraz z załącznikiem nr 1 i nr 3

Załącznik nr 2. Opis przedmiotu zamówienia  Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//