Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków

Informuje się, że wśród mieszkańców Gminy Gorzków są rozpowszechnianie przez pracowniczki Urzędu Gminy w Gorzkowie nowe zindywidualizowane  rodzaje umów na dostarczanie wody lub na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Umowy zastępują obowiazujące dotychczas kontrakty zawarte jeszcze przed wejściem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 2001 r. Wprowadzenie nowych umów wynika z konieczności ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa oraz uwzględnienia przepisów RODO w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Jest także wynikiem zaleceń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

W dniach: 2 - 3 grudnia umowy były roznoszone w Piaskach Szlacheckich, w kolejnych dniach będą to miejscowości takie jak: Chorupnik, Gorzków-Wieś i Gorzków-Osada.

W załaczeniu zamieszcza się wzory aktualnych umów.

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta

Załącznik nr 1. Umowa na doprowadzanie wody - wzór

Załącznik nr 2. Umowa na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków - wzór

 

 

Informacja dotycząca spotkania w Urzędzie Wójewódzkim w Lublinie dla organizacji pozarządowych

Informuje się, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojwódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich, uprawnionych do ubiegania się  o dotację na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00. W jego trakcie przedstawiciele NIW-CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) oraz odpowiedzą na pytania organizacji związane z możliwością otrzymania dofinansowania. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.  

Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubelski.

Informacja dot. utrudnień w pracy Urzędu Gminy Gorzków

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 21 - 22 listopada w głównym korytarzu w Urzędzie Gminy w Gorzkowie będą prowadzone roboty budowlane polegające na skuwaniu płytek i układaniu nowych. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia dostępu dla osób załatwiających sprawy w zakresie opieki społecznej, ewidencji ludności, stanu cywilnego, czy opłat za wodę. Prosimy o możliwe przełożenie wizyty w Urzędzie, a w przypadku spraw niecierpiących zwłoki, przepraszamy za występujace utrudnienia.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta

 

Rekrutacja do Służby Więziennej

Informacja dotycząca naboru do służby w Służbie Więziennej w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Nabór do służby - szczegółowe informacje
Ulotka rekrutacyjna

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego - obwody łowieckie

       Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) podlega konsultacjom społecznym.

Obwieszczenie

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//