Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Projekt chodnika w Chorupniku

Projekt chodnika w Chorupniku II etap do konsultacji.

mapa-2

Dokumentacja:mapa-2-etap

wypis z dokumentacji

Przebudowa drogi gminnnej w Gorzkowie-Osadzie (ul. Partyzantów) z dofinansowaniem funduszy UE

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwstująca w obszary wiejskie

 

Gmina Gorzków informuje, że w dniu 1 lipca 2016 r. została podpisana umowa nr 00106-65151-UM0300193/16 z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pt: „Przebudowa drogi gminnej nr 109722L w miejscowości Gorzków-Osada”.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 0,180 km.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych znajdujących się przy drodze 109722L w Gorzkowie-Osadzie.

Wartość projektu zgodnie z umową wynosi 149 304, 21 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRROW wyniesie 95 002 zł, jednak nie więcej niż 63, 63 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

29 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania, wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wartość kontraktu wynosi 102 150, 21 złotych. Zakończenie budowy zostało ustalone do dnia 31 października 2016 r.

 

 

Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425

  • Gmina Gorzków ogłasza postępowanie na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425”, które  jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.
  • Marek Kasprzak
  • /-/Wójt Gminy Grzków
  • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2016 r.
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załacznik nr 2, Wzór umowy
  • Załacznik nr 3. Dokumentacja techniczna: Przedmiar, Opis techniczny, STWiOR

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków

Wójt Gminy Gorzków ogłasza postępowanie: „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Gminie Gorzków”, które jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy. W załączeniu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r. wraz z załącznikami. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2016 r. o godz. 11.00.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.02.2016 r.

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług,

Załącznik nr 3 - Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Wzór umowy,

Załącznik nr 5. Szczegółowy opis oczyszczalni ścieków,

Załącznik nr 5. Budynek krat. Przekrój i rzut,

Załącznik nr 6. Szczegółowy opis stacji ujęcia wody,

Załacznik nr 6. Schemat technologiczny wodociągu.

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi : „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2015 r

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2015 r. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r.)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3. Wykaz osób (Zaktualizowany)

Załącznik nr 4. Wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Załącznik nr 5. Wzór umowy. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r. ) 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//