Uwaga upały!

uwaga upaly

        Zgodnie z prognozą IMGW oraz informacją otrzymaną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ciągu najbliższych dni (do 26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30oC do 35oC).
Ponadto w sobotę i niedzielę można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.

        Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego województwa przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu drogowego i kolejowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowych, a także wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
Należy przede wszystkim unikać długiego przebywania na słońcu. Trzeba koniecznie pamiętać o spożywaniu odpowiedniej ilości wody. Osobami najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci, osoby starsze i samotne. <<< więcej >>>

 

Wójt Gminy Gorzków      
Kierownik GOPS Gorzków   

Uwaga -wirus komputerowy

OSTRZEŻENIE

Dotyczy – potencjalnego zagrożenia cybernetycznego

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2016 r. na FAX Dyżurnej Służby Operacyjnej WCZK przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wpłynęło ze spółki PGE Obrót S.A. ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu sieci informatycznych wirusem rozprzestrzenianym za pomocą „fałszywego" e-rachunku za energię elektryczną. W mailu wskazywany jest link, pod którym można wyjaśnić powody otrzymania wysokiego rachunku. Po  otwarciu  linku  komputer zostaje  zainfekowany  wirusem  typu  „Trojan”.

Informacja PGE: PGE-trojan

 

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”.

mlodzi aktywni

 

        Projekt jest skierowany do osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.
Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Liczba uczestników: 140 os.  <<< czytaj więcej >>>

Zaproszenie na bezpłatne badania.

mammografia2 2016

Zawiadomienie o wyborze partnera

 

Gorzków-Osada, 23.05.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych

 

Gmina Gorzków, działając zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 25 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Gminy Gorzków ootwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznychdo wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencjePriorytetu inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działania 12.2 Kształcenie ogólne; zawiadamia sie, że partnerem do wspólnej realizacji projektu został wybrany: LEADER SCHOOL Katarzyna Rojkowska, 90-227 Łódź, ul. Wierzbowa 21.

Gmina Gorzków informuje, że w wyniku ogłoszenia z dnia 25 kwietnia 2016 r. w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot. Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze LEADER SCHOOL Katarzyna Rojkowska do roli Partnera projektu.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Podkategorie

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//