Konsultacje projektu uchwały

 

W ramach projektu:"Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego"  Gmina Gorzków zobowiązała się wdrażać „Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych”, powstały w wyniku realizacji projektu systemowego pn. „ Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do stosowania przez organy administracji publicznej.

 

Mechanizm konsultacji, który funkcjonuje w Gminie Gorzków w oparciu o uchwałę nr IV/8/2010 Rady Gminy Gorzków z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wymaga rozszerzenia o nowe elementy i narzędzia konsultacyjne, aby w pełni mógł odpowiadać wymogom określonym w „Modelu Współpracy…”, który Gmina aktualnie wdraża. 

 

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 13.04.2015 r. 

 

Konsultowany dokument oraz formularz konsultacji można pobrać tutaj

 

Zawiadomienie o spotkaniu informacyjno-szkoleniowym

 

 

Informuje się mieszkańców Gminy Gorzków, że w dniu 27 marca (piątek) o godzinie 10: 00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad eksploatacji kolektorów słonecznych, zgłaszania usterek, bieżących napraw i konserwacji.

Szkolenie jest skierowane do beneficjentów projektu: „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem spotkania jest omówienie najczęściej występujących problemów w trakcie użytkowania solarów oraz przygotowanie użytkowników do sezonu intensywnej pracy kolektorów.

Zawiadamia się również, że zgodnie z umową z Wykonawcą: Hoven Sp. z o.o. ul. Rakowicka 65, 31 – 521 Kraków, w czerwcu 2015 r. zostanie przeprowadzony bezpłatny serwis pogwarancyjny wszystkich instalacji wykonanych w ramach inwestycji.

Zapraszamy posiadaczy instalacji solarnych do udziału w spotkaniu.

Z up. Wójta Gminy Gorzków

Kazimierz Policha

/-/Sekretarz Gminy

 

Zaproszenie

II otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014 - 2020

Wójt Gminy Gorzków informuje, że Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014 – 2020. Konsultacje odbędą się 10.03.2015 r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w godz.: 10:00 – 12:00.

Na spotkanie zaprasza się: mieszkańców gminy, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój oraz pozyskiwanie środków ma rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Szczegółowy program zamieszcza się w załączeniu.

Program spotkania.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

PIT - komunikat Urzędu Skarbowego

Komunikat Urzędu Skarbowego w Krasmymstawie

w sprawie rozliczania podatków (PIT) od osób fizycznych.

W załączeniu:

Jak wysłać PIT przez internet

Zmiany w rozliczeniu PIT

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//