Ogłoszenie otwartego naboru partnera

Gorzków-Osada, 25.04.2016 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA
spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Priorytetu inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działania 12.2 Kształcenie ogólne

Gmina Gorzków na podstawie art. 33 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie konkursie nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 na projekty w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytetu inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.
Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, realizacja zadań ujętych w projekcie.
Projekt polegać będzie na:
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
b) podnoszeniu kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
c) organizowaniu i udzielaniu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
d) tworzeniu warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Gorzków – wnioskodawca z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia oraz załączniki. Ogłoszenie opublikowano również na stronie BIP Gminy Gorzków w zakładce dotyczącej Szkoły Podstawowej.

Marek Kasprzak    
/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie z dnia 25.04.2016 r.
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej
Załącznik nr 5 – Regulamin naboru partnera

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

Witamy serdecznie

        Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.
W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 100 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.
Kliknij po więcej informacji.

Uwaga! Wyłudzenia pieniędzy w związku z realizacją programu 500+

Szanowni Państwo,

        W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy).

           W dniu 29 marca 2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Nadrzeczna 1 w Gorzkowie w godzinach od 800 do 1200 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Zapisy telefoniczne 846838687

Koszt badania ostrości wzroku 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10zł (dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 29 marca 2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczna oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy          

OKO-LUX sp. z o.o.           

Podkategorie

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//