Ogłoszenie o bezpłatnym badaniu słuchu.

Zagłosuj na DĄB BOLKO.


 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

<<< ZAGŁOSUJ >>>

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników.

        Informuję, iż rozpoczął się nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu - Kolegium Sądu ustaliło, iż Rada Gminy Gorzków dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Zamościu.
Tryb wyboru ławników, kryteria, prawa i obowiązki uregulowane są w art. 158 – 175 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych – kandydatów na ławników można zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Gorzków w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych we wskazanej powyżej ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły po upływie terminy pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia jest niedopuszczalne.
Wybór ławników zostanie dokonany na sesji Rady Gminy Gorzków w miesiącu październiku 2015 r.

 

Załączniki:
1. Wyciąg z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych,
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,
3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

Informacja o koloniach letnich w 2015 roku.

        Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...  <<< czytaj więcej >>>

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi : „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2015 r

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2015 r. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r.)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3. Wykaz osób (Zaktualizowany)

Załącznik nr 4. Wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Załącznik nr 5. Wzór umowy. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r. ) 

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//