Informacja o koloniach letnich w 2015 roku.

        Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...  <<< czytaj więcej >>>

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi : „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gorzków”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.05.2015 r

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.05.2015 r. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r.)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 3. Wykaz osób (Zaktualizowany)

Załącznik nr 4. Wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Załącznik nr 5. Wzór umowy. (Tekst ujednolicony po zmianach z dnia 08.05.2015 r. ) 

Sezon motocyklowy 2015 na Szlaku Jana III Sobieskiego.

Stowarzyszenie „Free Wings Krasnystaw” zaprasza wszystkich chętnych motocyklistów, turystów oraz mieszkańców regionu dnia 18 kwietnia 2015 roku w Gorzkowie–do udziału w imprezie otwierającej sezon motocyklowy 2015 – impreza będzie finałem projektu pn. „Organizacja imprezy otwierającej sezon motocyklowy 2015 na Szlaku JIIIS”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii (www.programszwajcarski.gov.pl, i www.swiss-contribution.admin.ch/poland.)   <<< czytaj więcej >>>

Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym na dz. nr 360/6 w Gorzkowie-Osadzie

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym na dz. nr 360/6 w Gorzkowie-Osadzie

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.04.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec Wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3.Opis techniczny,przedmiar

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w dniu:

3.04.2015 (piątek)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 1300.

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//