Dowóz dzieci do szkół 2015/2016

Dowóz dzieci skolnych zterenu Gminy Gorzków do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

- Dowóz dzieci autobusami na podstawie biletów miesięcznych:

1 trasa Gorzków-Osada-Orchowiec- Bogusław

2 trasa Gorzków-Osada-Antoniówka-Czysta Dębina Kol-Czysta Dębina- Borów- Borów Kol.

3 trasa Gorzków-Osada-Piaski Szlacheckie- Chorupnik (kol) Gorzków-Wieś -Baranica

przewoźnik Marta Brzozowska:rozkład-jazdy-Brzozowska

- Dowóz dzieci autobusami szkolnymi Gminy:

trasy według załącznika: rozkład jazdy- autobusy Gminy

tra

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Gorzków dot. Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014 - 2020

 

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Spotkanie w Gminie Gorzków odbędzie się w dniu 7 września o godz. 10.00-13.00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić, jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;
  • Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
  • Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;
  • Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;
  • Rozwój produktów lokalnych;
  • Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego;
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz   budowy lub modernizacji dróg lokalnych

Czytaj więcej...

UWAGA UPAŁY !!!

sun-159392 640

 

        Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krasnymstawie przesyła informacje dotycząca postępowania podczas upałów.

 

 

        Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie poniższych zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.

Czytaj więcej...

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borów”. Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.08.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3. Wzór umowy

Załącznik nr 4. Opis techniczny i przedmiar, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Ograniczenia energii elektrycznej

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

komynikat:PGE Dystrybucja SA

Podkategorie

Linki

    
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//