Zawiadomienie o wyborze partnera

 

Gorzków-Osada, 23.05.2016 r.

 

Zawiadomienie o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych

 

Gmina Gorzków, działając zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 25 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Gminy Gorzków ootwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznychdo wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencjePriorytetu inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działania 12.2 Kształcenie ogólne; zawiadamia sie, że partnerem do wspólnej realizacji projektu został wybrany: LEADER SCHOOL Katarzyna Rojkowska, 90-227 Łódź, ul. Wierzbowa 21.

Gmina Gorzków informuje, że w wyniku ogłoszenia z dnia 25 kwietnia 2016 r. w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot. Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Po analizie otrzymanej oferty pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze LEADER SCHOOL Katarzyna Rojkowska do roli Partnera projektu.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Podwórko NIVEA.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Gorzków dokonała zgłoszenia do konkursu Podwórko NIVEA w ramach którego zostanie wybranych 40 lokalizacji w Polsce gdzie powstanie miejsce do zabaw. W konkursie zwyciężą te lokalizacje, które otrzymają największą ilość głosów od Internautów.

Jako lokalizację wskazany został teren przy budynku OSP w Orchowcu. Będzie to miejsce, w którym rodzice i ich pociechy będą mogły miło i aktywnie spędzić czas.

Głosowanie w konkursie rozpoczęło się już 5 maja br. i potrwa do końca czerwca br.

Codziennie można oddać jeden głos na wybraną lokalizację

Powstanie podwórka NIVEA w naszej Gminie zależeć będzie od Państwa zaangażowania, dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego oddawania głosów.

Zasady konkursu i głosowanie na http://nivea.pl/podworko

Informacja o koloniach letnich w 2016r.

        Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
  1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna
  2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Koszt całego turnusu – 390,00 zł + koszt transportu.

Wypoczynek zorganizowany w Ośrodku Wypoczynkowo-Kolonijnym „RÓŻA WIATRÓW" w Jarosławcu przy ul. Bałtyckiej 43 w następujących terminach:

1. 26.06.16 – 09.07.16 r.
2. 10.07.16 – 23.07.16 r.
3. 24.07.16 – 06.08.16 r.
4. 07.08.16 – 20.08.16 r.

zobacz ofertę kolonii

DANE KOORDYNATORA
Związek Zawodowy Rolników ,,Ojczyzna" i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie:
ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

Gorzków-Osada, 25.04.2016 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA
spoza sektora finansów publicznych
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr
RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Priorytetu inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działania 12.2 Kształcenie ogólne

Gmina Gorzków na podstawie art. 33 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn.zm.), ogłasza otwarty nabór partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie konkursie nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 na projekty w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytetu inwestycyjnego 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.
Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, realizacja zadań ujętych w projekcie.
Projekt polegać będzie na:
a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
b) podnoszeniu kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
c) organizowaniu i udzielaniu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
d) tworzeniu warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Gorzków – wnioskodawca z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia oraz załączniki. Ogłoszenie opublikowano również na stronie BIP Gminy Gorzków w zakładce dotyczącej Szkoły Podstawowej.

Marek Kasprzak    
/-/Wójt Gminy Gorzków

Ogłoszenie z dnia 25.04.2016 r.
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Formularz Oferty
Załącznik nr 3 – Oświadczenia
Załącznik nr 4 – Wzór umowy partnerskiej
Załącznik nr 5 – Regulamin naboru partnera

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców.

Witamy serdecznie

        Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o nowej ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.
W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 100 000 zł na maksymalny okres 60 miesięcy.
Kliknij po więcej informacji.

Podkategorie

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//